FIT PLUS spol. s r.o. (dále jen „společnost“), chce být co nejtransparentnější, pokud jde o způsob, jakým shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují webovou stránku www.prama.fitness nebo využívají jejích služeb.

Prohlášení:

Společnost FIT PLUS spol. s r.o., provozovatel webové stránky PRAMA.FITNESS, prohlašujeme, že všechny naše systémy jsou chráněny proti zneužití osobních údajů a všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a zachází se s nimi v souladu se zákonem č.j. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny osobní údaje jsou pečlivě chráněny a nejsou za žádných okolností poskytnuty třetí straně.

Jaké osobní údaje od vás žádáme a shromažďujeme?

Z důvodu správného vyřízení vaší objednávky a informování o jejím průběhu potřebujeme znát jméno objednávajícího (případně jméno firmy, IČO a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme veškeré vaše objednávky, které jste u nás realizovali.

Proč tyto údaje potřebujeme?

K vyřízení vaší objednávky potřebujeme vědět, za jakých podmínek a kam jste si zboží objednali dodat.

Mohu tato data změnit nebo odstranit?

Na základě vašeho požadavku jsme povinen smazat všechny žádané údaje z vaší strany, které jste nám poskytli. Stačí poslat e-mail na info@fitplus.cz. Upozorňujeme, že fakturační údaje nelze z účetních důvodů vymazat ani změnit, ze zákona jsme povinni je uchovávat.

Co mám dělat, když se domnívám, že s mými daty není nakládáno správně?

V případě, že se domníváte, že s vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem, můžete se, kromě možností daných zákonem, také obrátit na Zákaznického ombudsmana, který může postup v konkrétním případě prověřit a okamžitě zjednat nápravu.

V případě potřeby se můžete obrátit také na naše Zákaznícke centrum.

 

DPO - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Spoločnosť: MG Business Services s. r. o.

 • Sídlo: Jilemnického 25

 • IČO: 48216071

 • Kontakt: Zuzana Homola Pavlovova

 • Tel.: +421 32 658 32 01

Níže uvedené zásady ochrany soukromí („zásady“) popisují způsob využívání osobních údajů shromážděných v souvislosti s touto webovou stránkou a jejich případného poskytnutí třetím stranám ze strany FIT PLUS spol. s r.o., opatření přijímaná na ochranu jejich důvěrnosti a bezpečnosti, jakož i vaše volby, pokud jde o sběr a využívání vašich osobních údajů.


COOKIES

Co je soubor cookie?

Soubory cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do Vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Soubory cookies jsou užitečné, protože slouží zejména k analýze návštěvnosti našich stránek ak zajištění vyššího komfortu při používání našich webových stránek (zapamatovat uživatele pro další návštěvu). Soubory cookies nemohou přezkoumávat vás počítač nebo jiná zařízení nebo číst v nich uložená data. Rozeznáváme tzv. „dočasné cookies“, které se aktivují vždy při návštěvě webové stránky a po ukončení jejího prohlížení se automaticky smažou a tzn. „trvalé cookies“, které zůstávají uloženy v počítači nebo v jiném zařízení i po skončení prohlížení webové stránky.


Jaké druhy cookies používáme?

Na webové stránce používáme jen tzv. funkční cookies, které si pamatují vaši volbu za účelem zlepšení vašeho komfortu při používání webových stránek. Tyto cookies si pamatují Vaše rozhodnutí, která na stránce děláte (např. zapamatují si Váš preferovaný obchod). Tyto soubory cookies si mohou také zapamatovat změny, které jste provedli například. ve velikosti nebo typu písma. Údaje, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou anonymizovány a nemohou sledovat Vaše aktivity prohledávání na jiných webových stránkách.

 

Jak odmítnu a odstraním soubory cookies?

Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat naleznete v sekci „Nápověda“ vašeho webového prohlížeče, případně můžete navštívit webovou stránku www.AllAboutCookies.org.

Pamatujte, že pokud odmítnete používání souborů cookies budete moci i nadále navštěvovat naše webové stránky, ale některé funkce nemusí fungovat správně. Používáním této webové stránky souhlasíte, že do Vašeho zařízení můžeme umístit jednotlivé soubory cookies.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

 • FIT PLUS, spol. s r.o., IČO: 31352626, so sídlem Office Factory, Elektrárenská 1, 831 04  Bratislava, Slovenská republika

 • Osobními údaji jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, informace o dosažení věku 16 let.

2. Provozovatel webové stránky www.prama.fitness jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (definovaný níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení")

4. Účastník je fyzickou osobou nebo soukromou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

5. Účelem prodeje zboží a služeb koncovému zákazníkovi prostřednictvím webové stránky www.prama.fitness. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracování Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož iv souvislosti s uzavřenou smlouvou

 • za účelem / účely uvedenými níže v čl. II.
   

II. Účel a doba zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a. Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 1. osobní údaje budou zpracovány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

 2. marketingové akce: za účelem splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry, atp. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.

b. Dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům, a pod.):

 1. Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č.j. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovány a uchovány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem;

 2. Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 1. Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden;

 2. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek a individuálních nabídek) v souladu s § 7 ods. 3 zákona č . 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, pokud Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 1. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání všeobecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;

 2. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s Čl. 22 Nařízení, jelikož se nejedná o automatizované zpracování, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;

 3. Zasílání obchodních informací třetími stranami: pojednává o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly osobní údaje Účastníků předány na základě souhlasu Účastníka a na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů.
  Jedná se o společnosti (výslovný souhlas Účastníka)

 • Slovenská pošta as (IČO: 36631124)

 • Direct Parcel Distribution SK (IČO: 35834498)

 • Geis SK s.r.o. (IČO: 31324428)

 • TOPTRANS EU, a.s. (IČO: 36703923)

4. Dalšími zpracovateli údajů rozumíme správce webu, jakož i účetní a platební systémy, spravující vaše osobní data pouze za účelem zpracování objednávek a plateb (výslovný souhlas Účastníka). 

 • APEX Computer s.r.o. (IČO: 47534524)

5COOKIES: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies potřebné k zajištění fungování a analýzy webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas k tomuto účelu, a to s expirační dobou maximálně 1521 dní. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odevzdanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelům je smazání cookies z prohlížeče, viz návod v části COOKIES.

 • COOKIES třetích stran:

 • tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

 • funkční cookies - slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

 • cílené a reklamní cookies - slouží k zobrazování cílených reklam na webové stránce i mimo ni; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
   

  • Google AdWords 
    

  • Sídlo: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
    Bližší informace o ochraně soukromí 
   naleznete zde, odmítnout cookies můžete zde

  • Facebook Pixel
    Sídlo: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
    Bližší informace o ochraně soukromí 
   naleznete zde, odmietnuť cookies můžete zde.

 • Služby spoločnosti Google
   

  • Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen "Google"). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

  • Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, která od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se je kliknutím na tento odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů .
    

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování


 

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

 3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.

 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka, poskytování služby sbírání bodů.

 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.


IV. Práva Účastníka související se zpracováním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
 

 1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;

 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;

 3. pro vymazání poskytnutých Osobních údajů;

 4. k omezení zpracování Osobních údajů;

 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

 6. právo na přenos osobních údajů na jiného správce;

 7. právo namítat proti zpracování osobních údajů;

 8. právo na odvolání souhlasu.

2. Účastník může svá práva podle ods. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádosti na adrese info@fitplus.sk nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

3. Práva podle ods. 1 tohoto článku písm . c) a d) nelze uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. 2 písm. II odst. 1 písm. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) Čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1 písm. 1.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@fitplus.cz

 2. namítat proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@fitplus.cz aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5. Uplatní-li Účastník právo podle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dnů od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je třeba uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail k potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., Odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Pokud bude žádost podána jinou formou či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání verifikačního e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

8. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neopodstatněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 

V. Závěrečná ustanovení

1. Všechny právní vztahy vznikající při zpracování Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.

2. Dotyčná osoba má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenných prodejen FIT PLUS. Pokud jsou tyto prodejny monitorovány kamerovým systémem, zpracovává tyto kamerové záznamy společnost FIT PLUS spol. s r.o. Doba uchování záznamů se stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele.